HOME

Zheng Sun. Associate Professor. School of Architecture, Nanjing Tech University.

Yingying Zhang. PhD student, School of Architecture, Southeast University.

Jiangtao Xie. Bachelor student, School of Architecture, Nanjing Tech University.